بررسی تأثیر آموزش فعال بر خودانگیختگی دانش آموزان نسبت به نماز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش فعال بر خودانگیختگی دانش‌آموزان نسبت به نماز است . بدین منظور، مطالعه کیفی یک کارگاه آموزشی با موضوع آموزش مفاهیم کاربردی نماز، از حیث چگونگی تأثیرگذاری عناصر محتوا، ارزشیابی، فعالیت‌های یادگیری و روابط معلم و دانش‌آموز بر خودانگیختگی دانش‌آموزان نسبت به نماز، به عنوان محور اصلی اهداف و سوالات تحقیق، انتخاب شده است. قضاوت‌ها، انتخاب‌ها و آرزوهای 38 دانش‌آموز شرکت کننده در کارگاه، به عنوان منبع استنباط و ارزیابی وضعیت انگیزشی آن‌ها، پس از شرکت در کارگاه و از طریق مصاحبه و مشاهده ی عملکرد آن ها، مورد استفاده قرار گرفته است. تحلیل داده های جمع آوری شده بر اساس  نقشه‌ی مفهومی استنباط شده در این پژوهش حاکی از آن است که بر اساس موضوع و موقعیت یادگیری و به میزان تأمین منابع انگیزش درونی (چالش، کنجکاوی، تخیل و کنترل) در عناصر کلیدی فرآیند یاددهی-یادگیری (محتوا، فعالیت‌های یادگیری، ارزشیابی و روابط معلم و دانش‌آموزان) و در نتیجه، زمینه سازی مشارکت فعال) ذهنی – عملی) دانش‌آموز  همراه با تجارب هیجانی و عاطفی مثبت، رشد چشمگیری در انگیزه‌های درونی دانش‌آموزان نسبت به یادگیری و رفتارهای خودانگیخته آن‌ها به ویژه پایبندی آن ها به نماز به وجود می­آید. علاوه بر این، بهره گیری از مربیان آگاه و توانا و نیز توجه به نقش خانواده، خصوصاً در حوزه‌ی تعلیم و تربیت دینی، تسهیلگر این فرایند خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of active teaching on self—motivation of the students toward prayer

نویسندگان [English]

  • Jamileh Alam Alhoda 1
  • Zeinab Khaksar 2
1
2
چکیده [English]

The aim of this research is to investigate the role of active teaching on self-motivation of the learners to prayer. To this aim, a qualitative study of  a workshop on teaching applied concepts of prayer in terms of  how  the content factors can influence , assessment, learning activities and the student-teacher relations on self-motivation of the learners to prayer were selected as the main research questions. Judgments, selections, and desires of 83 participants in the workshop were used as the inferential source and evaluation of the extent of motivation after the workshop were gathered through interviews and observations. Analysis of data based on conceptual map reveals that on the basis of the issues and  learning situation as well as the extent of internal self-motivation (challenge, curiosity, imagination, and control) in the key elements of the learning-teaching process (content, learning activities, assessment, and learner-teacher relations) and consequently preparation for active participation (mental, actional) of the learners along with emotional  and positive experiences will make a considerable growth in internal motivation of the learners to learning and self-motivated behaviors especially fidelity to prayer. Moreover, use of well-educated and capable  instructors  as well as paying attention to the role of family  particularly in religious education can facilitate the  process

کلیدواژه‌ها [English]

  • active teaching
  • self-motivation
  • teaching prayer