بررسی اثربخشی آموزش‎های مدارس قرآن بر مهارت روخوانی قرآن دانش‎آموزان مقطع ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اجتماعی (جمعیت‌شناسی) دانشگاه تهران

2 دکترای سنجش و اندازهگیری دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی

چکیده

در این مقاله، با رویکرد تحقیقی طرح‌های آزمایشی کلاسیک، به ارزیابی تاثیرات آموزش‌های مدارس قرآنی، که به صورت کلاسهای فوق برنامه در برنامه آموزشی مدارس اجرا می‌شود، بر روخوانی قرآن پرداخته شده است. برای این منظور، شهر بردسکن به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گردید و دو گروه از دانش‌آموزان مقطع ابتدایی این شهر به عنوان گروه آزمایش و گروه کنترل انتخاب شدند. از هر کدام از گروه‌ها، قبل و بعد از برگزاری این کلاس‌های آموزشی، ‌آزمونی در زمینه مهارت‌های قرآنی در بخش‌های مختلف به عمل آمد، با این تفاوت که دانش‌آموزان گروه کنترل در این کلاس‌ها شرکت نکرده بودند. یافته‌ها نشان داد که این دوره‌های آموزشی تأثیر مهمی بر مهارت روخوانی دانش‌آموزان ابتدایی می‌گذارد. بر اساس روش‌های آماری به کار گرفته شده، شامل میانگین و انحراف استاندارد، نمودارهای شبکه‌ای، آزمونهای ناپارامتری و به ویژه تحلیل کواواریانس، مشخص شد که بیشترین تأثیر، از طریق آموزش‌های مربوط به لحن به دست آمده است. یافته‌ها همچنین تفاوت معناداری را بین دانش‌آموزان دختر و پسر از لحاظ میزان تاثیرگذاری نشان ندادند. به این ترتیب، می‌توان گفت برگزاری این دوره‌های آموزشی در بهبود روخوانی قرآن مجید در دانش‌آموزان ابتدایی تأثیر مثبتی داشته است و دستکم به برخی از اهداف خود دست یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of the effectiveness of Quranic teachings on Quran reading skill in elementary schools: the case of Bardeskan elementary schools

نویسندگان [English]

  • Hussein Zarghami 1
  • Mohammad Hussein Zaerghami 2
  • Hassan Zarghami 3
چکیده [English]

This article, through researchical  classical pilot plans, investigates the effects of Quranic-elementary schools teachings, as extracurricular programs, on the  Quranic reading skill of the students. To this aim, the city of Bardeskan was selected for the study and the sample was divided into two groups, namely treatment and control. Each of the groups were tested before and after the classes on reading skills. The only difference was that the  control group did not take part in the classes. The findings revealed that these educational courses had paramount effect on the reading skill of the elementary students.  According the statistics used in the study- mean, standard deviation, network charts, non-parametric tests and especially ANCOVA, it was revealed that accent has showed the most effect. The findings also revealed significant difference in terms of gender. Therefore, it can be claimed that Quranic teachings has had positive effects on the elementary students and at least has achieved some of its goals

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Quranic schools
  • pretest
  • posttest
  • control group
  • network charts
  • ANCOVA
* قرآن کریم.
انوشه‌پور، ابوالفضل و همکاران (1384)، روش آموزش قرآن دورۀ ابتدایی، ویژه مراکز تربیت معلم، تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش.
پولاچک، الکساندر؛ رینر، کیث (1378)، روان‌شناسی خواندن، ترجمه مجدالدّین کیوانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
دواس، دی ای (1383)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: انتشارات نشر نی.
سعیدی رضوانی، محمود و دیگران (1382)، ارزشیابی برون‌داد برنامۀ آموزش قرآن پایۀ پنجم ابتدایی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی.
سیماشیرازی، طاهره؛ نیلی‌پور، رضا (1383)، طرّاحی و معیارهای آزمون تشخیصی خواندن، مجلّۀ توانبخشی، مسلسل7−11، ص7−16.