مؤلفه‌ها، ابعاد و مدارج تحول اخلاقی در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، دستیابی به یک نظریه رشد و تحول اخلاقی متناسب با مبانی فکری و فلسفی اسلامی است که بتواند تمام مولفه های موثر در تخلق به اخلاق را تحت پوشش قرار دهد و ارتقای اخلاقی را مرتبه بندی کند. روش انجام پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. یافته ها نشان داد که رشد اخلاقی دارای پنج مولفه اساسی است  که به نوبه خود مشتمل است بر چهار مولفه رشد شخصی ( معرفت، عواطف، ایمان و ملکات اخلاقی) و یک مولفه زمینه ساز( جامعه صالح و الگوهای اخلاقی) و رشد همۀ این مؤلفه ها شرط لازم برای رشد و تحول اخلاقی است. سپس مدارج سه گانه تحول اخلاقی ( مرتبه اخلاق انسانی، مرتبه اخلاق دینی متعارف و مرتبه اخلاق دینی عرفانی) تبیین و تشریح شد و در نهایت، بر اساس یافته ها، پیشنهادهایی برای بهبود برنامه های تربیت اخلاقی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Parameters , aspects, and levels of moral development in Quran

نویسنده [English]

  • Fatemeh Vojdani
چکیده [English]

 
The aim of this study is achieving a developmental theory of morality congruent with thinking and philosophical basics which can cover all the  effective parameters of morality and rank the moral development. the methodology used in the study is descriptive- analytic. The findings revealed that moral development has five parameters which  consisted of four basic parameters of personal (knowledge, emotions, faith, and moral habits) a background parameters (healthy society and moral patterns) and the development of all these parameters is a necessary condition for the maturity and development of morality. Then, the trilateral levels of development ( levels of humane morality, levels of  normal religious morality, levels of mystic religious morality) are elucidated and explained. Eventually, based on the findings some suggested for improvement of moral education programs.