"تزکیه" به مثابه "تربیت سلبی" در برابر "تدسیه" به مثابه" تربیت ایجابی"!

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

چکیده

یکی از چالش‌های اصلی در تعلیم و تربیت امروز، غلبه یافتن وجه ایجابی آن بر وجه سلبی و هجوم بی امان طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی در مدارس و مراکز فرهنگی و تربیتی است که بدون توجه به اصل تزکیه (آماده سازی ورغبت انگیزی) ارائه می‌شود و موجب ناهمخوانی و بلکه تعارض و تضاد بین درون دادها و برون دادها می‌گردد. در این مقاله سعی شده است وجه سلبی تربیت در قالب مفهوم قرآنی "تزکیه" از نظر مبانی، رویکرد و روش با وجه ایجابی آن مقایسه گردد تا از این طریق بتوان به الگوی برخاسته از تعالیم قرآنی و عرفانی تربیت بازگشت. دو گزاره بنیادی در رویکرد "تزکیه به مثابه تربیت سلبی" عبارت‌اند از " شعار توحیدی" لا اله الا الله" و دیگری شعار" انا لله و انا الیه راجعون" که در اولی، نفی و سلب آنچه ما را از فطرت خویش دور می‌سازد، و در دومی، بازگشت و رجعت تعالی بخش به درون مایه‌های وجودی و تلاش برای فعلیت بخشیدن آن‌هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

edification as negative education VS. TADSIEH as affirmative education

نویسنده [English]

  • Abdol Azim Karimi
چکیده [English]

Superiority of affirmative aspect of education over negative aspect, , and continuous attacks of propogational and cultural plans and programs at schools and cultural centers which are presented without considering the principle of edification (preparation and motivating) is a as a serious challenge in education; this, in its own turn, causes incongruence and sometimes contradiction between the inputs and outputs. This paper is an attempt to compare the negative aspect of education conceptualized through Quranic edification with affirmative aspect, form theoretical, approach and methodological side in order to refer back to the Quranic and mystic –induced pattern. Two basic interpretations in the edification as negative education approach are monotheistic slogan, "there is no God but Allah" and the next slogan" from Allah we come and to him we refer" in the first of which negation of what deviates us from our disposition and in the second of which referring and  elevating restitution to existent thematics and attempt to actualize them

کلیدواژه‌ها [English]

  • edification
  • negative education
  • affirmative education
  • TEDSIEH