دوره و شماره: دوره 10، شماره 21، پاییز 1394 
8. روش‌های آموزش توحید افعالی در قرآن

صفحه 167-190

محمد داودی؛ سید جواد قندیلی؛ حسن شکراللهی