دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 1-230