دوره و شماره: دوره 8، شماره 17، پاییز 1392 
3. تبیین مبانی انسان‌شناختی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام

صفحه 51-73

محمد شریف طاهر پور؛ محمدرضا شرفی؛ خسرو باقری؛ جهانگیر مسعودی


8. تحلیلی مفهومی از روش "تبیین" و کاربرد آن در تربیت اخلاقی با تاکید بر تفسیر المیزان

صفحه 171-191

فاطمه وجدانی؛ محسن ایمانی؛ رضا اکبریان؛ علیرضا صادق‌زاده قمصری