نویسنده = محمود نوذری
الگوی تربیت دینی در گستره تولد تا 3 سالگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1402

10.30471/edu.2024.9807.2848

محمود نوذری


بررسی آزادی آکادمیک در غرب معاصر و نقد مبانی آن از دیدگاه متفکران معاصر مسلمان

دوره 16، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 91-111

10.30471/edu.2020.5060.1980

محمد ابراهیم قادری مقدم؛ محمود نوذری؛ محمد شجاعیان