نویسنده = ������ ������������ ����������
بررسی تأثیر آموزش فعال بر خودانگیختگی دانش آموزان نسبت به نماز

دوره 10، شماره 21، مهر 1394، صفحه 75-99

جمیله علم الهدی؛ زینب خاکسار


شناسایی دلالت های شبکه مفهومی زیبایی در قرآن کریم برای حیطه هدف‌گذاری برنامه ریزی درسی

دوره 9، شماره 18، اردیبهشت 1393، صفحه 7-29

سیده الهام آقایی؛ انسیه زاهدی؛ جمیله علم الهدی