نویسنده = ������������ ��������
کاوش الگوی تربیت مدنی از دیدگاه ابونصرفارابی: یک مطالعه کیفی

دوره 18، شماره 44، تیر 1402، صفحه 71-88

10.30471/edu.2023.8823.2645

زهرا فتحی؛ محمد مزیدی؛ سعید بهشتی؛ رحمت اله مرزوقی؛ شهرزاد شاه سنی


تبیین تحلیلی تربیت عبادی کودک براساس اندیشه تربیتی ابن سینا

دوره 16، شماره 36، تیر 1400، صفحه 93-111

10.30471/edu.2020.6495.2245

ناهید حیدری؛ سعید بهشتی؛ علی دلاور؛ محسن ایمانی