دوره و شماره: دوره 13، شماره 27، مهر 1397، صفحه 1-252