دوره و شماره: دوره 15، شماره 32، تابستان 1399، صفحه 0-0 
2. افول ارزش‌های عفاف و حجاب در دانشکده پزشکی (یک مطالعه پدیدارشناسی)

صفحه 33-53

معصومه محمدحسین زاده؛ محمود سعیدی رضوانی؛ مقصود امین خندقی؛ بهروز مهرام؛ علی تقی پور