دوره و شماره: دوره 15، شماره 34، زمستان 1399، صفحه 1-200 
1. واکاوی روش‌های آموزش دینی مبتنی بر تجربه زیسته آموزگاران و متخصصان علوم دینی و تربیتی

صفحه 7-29

مریم شریفی دروازه؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ سیدابراهیم میرشاه جعفری