نویسنده = ������������ ����������
تحلیل محتوای مقاله‌های دوفصلنامه «تربیت اسلامی» در سال‌های 1384−1394

دوره 12، شماره 24، فروردین 1396، صفحه 151-167

10.30471/edu.2017.1311

مهدی محمدی؛ معصومه حسن خانی؛ معصومه امید


یک دهه پژوهش: تحلیل استنادی دو فصلنامه تربیت اسلامی (1384−1394)

دوره 11، شماره 22، فروردین 1395، صفحه 151-168

مهدی محمدی؛ معصومه حسن خانی؛ معصومه امید


نقش ادبیات در شکل‌گیری شخصیت کودکان و نوجوانان با تأکید بر گرایش‌های دینی و اخلاقی

دوره 5، شماره 10، شهریور 1389، صفحه 101-120

مهدی محمدی؛ فریدون آزاده؛ فهیمه باب‌الحوائجی