دوره و شماره: دوره 16، شماره 36، تابستان 1400، صفحه 1-137 
2. تبیین دلالت‎های تربیتی فرایند نَسخ در قرآن

صفحه 39-59

طاهره عبداللهی؛ حسین علوی مهر؛ محمد داودی


4. تبیین تحلیلی تربیت عبادی کودک براساس اندیشه تربیتی ابن سینا

صفحه 93-111

ناهید حیدری؛ سعید بهشتی؛ علی دلاور؛ محسن ایمانی