دوره و شماره: دوره 16، شماره 37، پاییز 1400 
1. کارکرد های تربیتی مودت اهل بیت علیهم السلام

صفحه 7-26

فاطمه هاشمی؛ محمد نجفی؛ حسنعلی بختیارنصرآبادی