نویسنده = ��������������������������� ����������
افول ارزش‌های عفاف و حجاب در دانشکده پزشکی (یک مطالعه پدیدارشناسی)

دوره 15، شماره 32، تیر 1399، صفحه 33-53

10.30471/edu.2019.1501

معصومه محمدحسین زاده؛ محمود سعیدی رضوانی؛ مقصود امین خندقی؛ بهروز مهرام؛ علی تقی پور


بررسی و مقایسه وضع موجود و مطلوب ویژگی های دبیران دین و زندگی از دیدگاه دانش آموزان

دوره 14، شماره 29، مهر 1398، صفحه 75-95

10.30471/edu.2019.1566

محمود سعیدی رضوانی؛ عبدالله مهاجر؛ سید جواد قندیلی؛ اعظم محمدزاده قصر


عدم انطباق روش تدریس دبیران دین و زندگی پایه سوم متوسطه با کتاب راهنمای تدریس

دوره 10، شماره 20، اردیبهشت 1394، صفحه 7-26

حسن اسلامیان؛ محمود سعیدی رضوانی؛ مقصود امین خندقی


ارزیابی برون داد تربیتی هیئات مذهبی (مورد: شهر مشهد)

دوره 9، شماره 18، اردیبهشت 1393، صفحه 95-117

محمود سعیدی رضوانی؛ حسین باغگلی؛ عبدالله مهاجر


کاربردزیباگرایی و هنر در تربیت دینی

دوره 7، شماره 15، دی 1391، صفحه 113-134

رضا صابری؛ محمود سعیدی رضوانی


نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع شهادت و ارائه الگوی آماری ‐ احتمالی برای جامعه آماری

دوره 5، شماره 11، اسفند 1389، صفحه 135-164

محمود سعیدی‌رضوانی؛ سید جمال‌الدین موسوی مشهدی؛ حسین باغگلی