کلیدواژه‌ها = سبک زندگی
مؤلفه‎های رفتاری و هیجانی سبک زندگی عفیفانه

دوره 18، شماره 45، مهر 1402، صفحه 131-154

10.30471/edu.2023.8687.2612

محمدعلی عباسی؛ حسین کارآمد


مؤلفه‎های شناختی و فراشناختی سبک زندگی عفیفانه

دوره 16، شماره 36، تیر 1400، صفحه 113-135

10.30471/edu.2020.6672.2280

حسین کارآمد؛ محمدعلی عباسی