دوره و شماره: دوره 16، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 1-106 
چرخش روش‌شناختی تعیین هدف‌های تربیت دینی

صفحه 59-90

10.30471/edu.2020.4511.1873

رخساره قصوری درگاهی؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ مجتبی الهی خراسانی؛ بختیار شعبانی ورکی