دوره و شماره: دوره 17، شماره 39، بهار 1401، صفحه 1-200 
3. نظام انضباط هیجانی در قرآن کریم

صفحه 49-72

10.30471/edu.2021.6097.2411

فاطمه سیفعلی‌ئی؛ سهراب مروتی؛ سیدمحمدرضا حسینی نیا